تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۸۶

پیام: رسیدگی به اتهام زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه عمومی جزایی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ش. علیه همسرش خانم س. و آقای ع.، دایر به زنا؛ با توجه به محتویات پرونده به لحاظ فقد ادله اثباتی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. از دادنامه شماره ۹۳۰۷۳۹ مورخ ۲۰/۰۷/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص شکایت نامبرده علیه همسرش خانم س. و آقای ع. دایر بر زنا قرار منع تعقیب صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده با عنایت به این که موضوع شکایت و ادعای شاکی زنای محصنه بوده و مجازات قانونی زنای محصنه سنگسار و یا اعدام می‌باشد و وفق تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره الحاقی ماده ۴ و تبصره الحاقی ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم معنونه صرف نظر از صحت وسقم قضیه در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران بوده و دادگاه عمومی جزایی با توجه به مجازات جرم موردادعا صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته است، لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور