تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۱۵۹

پیام: ۱- مجازات ایراد ضرب عمدی منجر به کبودی دیه است، لذا به دلیل عدم پیش بینی جنبه عمومی جرم، نمی توان مرتکب را به حبس تعزیری محکوم کرد. ۲- ضرب وجرح عمدی ساده، فاقد جنبه عمومی است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م. متهم است به ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به خانم ز.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات بلا وجه متهم بزه منتسب را محرز و مسلم می داند، لذا مستنداً به مواد ۲۹۲ و ۷۱۴ و ۵۵۹ و ۳۸۶ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل نودویک روز حبس تعزیری و پرداخت چهار و نیم هزارم دیه کامله یک نفر انسان بابت کبودی فک تحتانی و قفسه سینه در حق مجنی علیها خانم ز. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جنایت محکوم می‌گردد. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۲/۰۵/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰۸۱ دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت خانم ز.، به پرداخت دیه صدمات در حق شاکیه و از حیث جنبه عمومی بزه نیز به تحمل نودویک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و با لحاظ تصمیم مورخ ۲۳/۰۷/۹۳ این مرجع صورت جلسه مورخ ۰۳/۰۸/۹۳ دادگاه بدوی (برگ ۴۲ پرونده)، نظر به این که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات تعزیری بابت اتهام مذکور با لحاظ نوع صدمه وارده به شاکیه که در دادنامه صدمات به صورت کبودی فک تحتانی و قفسه سینه آمده (جنبه عمومی بزه) پیش بینی نشده است دادگاه در این بخش به جهت فقد عنصر قانونی، دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص داده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و بنا به مراتب و استناد به ماده ۱۷۷ همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه موصوف از اتهام انتسابی (جنبه عمومی بزه ایراد ضرب وجرح عمدی) صادر می نماید. پیرامون تجدیدنظرخواهی از دادنامه در بخش محکومیت به پرداخت دیه، نظر به این که دیه معینه در دادنامه کمتر از خمس دیه کامل مرد می‌باشد که در این صورت مطابق بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه در این قسمت قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است، دادگاه به جهت مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری