ورود به عنف جهت سرقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ورود به عنف به ملک غیر مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات آقای م. دایر بر ورود به عنف به منزل شاکی و سرقت از منزل شاکی و اتهام آقای ح. دایر بر خرید اموال مسروقه با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران و استماع دفاعیات متهمان در جلسه دادگاه بزهکاری هر دو متهم احراز می‌گردد و به استناد مواد 656 و 666 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 694 قانون یادشده به تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری از جهت ارتکاب سرقت و تحمل سه سال حبس تعزیری از جهت ورود به عنف به منزل شاکی محکوم می‌گردد که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری به عنوان مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد. احتساب ایام بازداشت گذشته الزامی می‌باشد و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی قابل اجرا می‌باشد و متهم ردیف دوم به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی 1375 به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردد. در خصوص استرداد اموال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکی با توجه به اوراق پرونده و تحقیقات صورت گرفته و قدر متیقن ارزش اموال مسروقه مورد شکایت شاکی به میزان پنجاه میلیون ریال به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی 1375 آقای م. به استرداد اموال مسروقه شاکی به شرح منعکس در صورت جلسه (ص 4 و 17 پرونده) محکوم می‌گردد و در صورت فقدان عین اموال به تحویل مثل اموال یا پرداخت بهای آن ها به میزان پنجاه میلیون ریال در حق شاکی محکوم می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر وفق مقررات می‌باشد

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خسروخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1 - م. 2 - ح. 3 - آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- - 930 مورخ 11/06/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام سرقت از منزل شاکی آقای م. و ورود به عنف به محل سرقت به ترتیب بابت سرقت به تحمل سه سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد اموال مسروقه یا مثل و یا قیمت آن و از جهت ورود به عنف به منزل شاکی به سه سال حبس محکوم شده است و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام خرید اموال مسروقه به شش ماه حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است. و تجدیدنظرخواه ردیف سوم به میزان رد اموال مسروقه خود معترض و هر سه نفر تقاضای رسیدگی مجدد نموده اند. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده اولا در مورد بزه ورود به عنف به منزل شاکی که مقدمه ارتکاب بزه سرقت محسوب و جرم جداگانه ای نیست، لذا تعیین مجازات در مورد آن متضمن اشتباه است که به استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته و حذف مجازات سه سال حبس بابت ورود به عنف آن را اصلاح می‌نماید و نسبت به دیگر بزه ارتکابی نامبرده یعنی سرقت و هم چنین اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبردگان و نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و هم چنین اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف سوم نظر به این که هر سه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده‌اند و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد کلیه اعتراضات مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح انجام شده تایید می‌گردد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

آروین - امرایی

منبع
برچسب‌ها