تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۶۵
شماره پرونده: ۹۲-۹/۴-۱۳۲۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواسته مبنی بر «درخواست نفقه معوقه» از سوی زوجه باید از هر جهت منجّز باشد چه از حیث مبلغ و چه از حیث مدت، بنابراین لغایت مدت زمانی هم که برای آن نفقه مطالبه شده باید دقیقاً ذکر شود، از طرفی چون شرط استحقاق نفقه، تمکین زوجه و یا مشروع بودن عدم تمکین وی است (مثلاً عدم تمکین زوجه به لحاظ خوف ضرر بدنی باشد که برای دادگاه ثابت شده) لذا با اوصاف مذکور انتهای بازه زمانی که از سوی زوجه به عنوان مدت مربوط به مطالبه نفقه معوقه ذکر شده، زمان تقدیم دادخواست است اما برابر ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته وی در جلسه اول دادرسی قابل افزایش است که در فرض سوال نیز تا تاریخ تشکیل اولین جلسه دادرسی می‌تواند مدت زمانی یاد شده را افزایش دهد.