ماده 2 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده‌ سازمان جنگلبانی ایران است.

تبصره (الحاقی 1384/02/21)- جنگلهای‌ دست ‌کاشت ‌و یا جنگلها و مراتعی ‌که ‌در اجرای‌ وظیفه ‌احیاء و توسعه ‌منابع ‌طبیعی ‌از قبیل ‌طرحهای‌ جنگلداری‌، مرتعداری‌، بیابان ‌زدائی‌، طرحهای ‌مدیریت ‌منابع ‌طبیعی‌ و یا طرحهائی ‌که ‌با مشارکت ‌اشخاص‌ حقیقی ‌و حقوقی ‌برای ‌توسعه‌ منابع ‌جدید ایجاد می‌ شوند و همچنین‌ پارکهای ‌جنگلی‌ و خزانه‌ های‌ تولید نهال‌ و بذر جنگلی ‌و مرتعی ‌(نهالستانهای ‌عمومی‌، ایستگاههای‌ تولید بذر و نهال‌) در محدوده‌ منابع‌ طبیعی‌ یاد شده‌ در حکم ‌منابع‌ مذکور در این ‌ماده ‌می‌ باشد.