تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۲۱۴
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۶۲۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

v
با لحاظ اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متعرض ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶٭ نشده است، ماده یاد شده به اعتبار خود باقی است. لکن ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با تصویب ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٭ کاربردی ندارد و براساس ماده ۲۷۷ مزبور باید عمل کرد.
٭- توضیح مولفان: هر دو ماده ۶ و ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و تمام مواد قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و بنابراین پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید وفق مقررات آن عمل شود.