ماده 5 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید به صورت گرده‌ بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌ جمع ‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده‌ بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌ شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.

تبصره 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح‌ همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.

تبصره 2 - اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل‌ عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌ برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره ‌برداری را به انواع‌ چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردیکه به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌ های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای ‌جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که‌ جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده‌ بینه‌ ها‌ را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
به هر حال مدت ترمیم جاده‌ های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌ بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.