تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸

پیام: سفرهای گوناگون خواهان دعوای اعسار به خارج از کشور نشانه ملائت وی بوده و موجب رد دعوی اعسار می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ه. به طرفیت خانم الف.ر. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به (موضوع دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۶۵۰۱۰۰۴ که طی رأی مذکور خواهان به پرداخت ۱۳۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه به خوانده محکوم شده است) دادگاه نظر به اینکه اگرچه خواهان مدعی اعسار گردیده است لیکن با استعلام صورت گرفته از اداره گذرنامه مشخص گردیده که نامبرده در سال‬های اخیر سفرهای متعددی به کشورهای اروپایی و آمریکا داشته که با توجه به هزینه‌های گزاف انجام این سفرها، دلالت بر ملائت مالی بالای خواهان داشته و اظهارات صورت گرفته توسط گواهان اقناع وجدان محکمه را فراهم نمی‌کند فلذا با توجه به‌ مراتب مذکور، دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی، حکم به رد اعسار نامبرده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری می‌باشد و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی مأمور در شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران - مرتضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ه. به طرفیت الف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۱۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به رد اعسار تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت نفقه محکوم‬ به موضوع دادنامه شماره ۱۰۰۴ صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی