جنسیت شهود

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، جنسیت شهود موضوعیتی نداشته و از این حیث، تفاوتی میان شاهد زن و مرد وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ط.چ. به طرفیت آقای و.الف. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده کلاسه --- در مرحله بدوی با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف‌نظر از اینکه خواهان در جلسه دادرسی شهود تعرفه شده خود را حاضر ننموده است (صرفا دو شاهد زن حاضر نموده است) و از طرفی دلیل دیگری نیز که مثبت ادعای وی باشد در پرونده موجود و مضبوط نمی‌باشد بنابراین دادگاه با عنایت به‌ مراتب دعوای اعسار خواهان را وارد و ثابت ندانسته و به استناد مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و 199 ، 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ط.چ. به طرفیت آقای و.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/20 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی فقط به این علت که شهود تعرفه شده زن می‌باشند حتی بدون استماع اظهارات آنان مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است با ملاحظه محتویات پرونده به نظر این دادگاه اساس رسیدگی دادگاه نخستین به لحاظ عدم توجه به دلیل تجدیدنظرخواهان مغایر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد بنا به‌ مراتب مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و از آنجا که رعایت مقررات شکلی نگردیده و به جهت جلوگیری از حذف یک مرحله از دادرسی پرونده به مرجع نخستین ارسال تا به شکل صحیح و توجه به دلیل خواهان بدوی رسیدگی را صورت دهد ضمنا مطابق ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی شماره 7/926 - 27/4/83 اداره حقوقی قوه قضائیه جنسیت شهود موثر در مقام نیست مادام که رسیدگی با رعایت قواعد آمره آیین دادرسی صورت نپذیرد و سپس اعتراض نشود این دادگاه نمی‌تواند اثباتا یا نفیا اظهارنظر نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی- اسماعیلی

منبع
برچسب‌ها