تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۵۷۲

پیام: در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، جنسیت شهود موضوعیتی نداشته و از این حیث، تفاوتی میان شاهد زن و مرد وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ط.چ. به طرفیت آقای و.الف. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده کلاسه۹۳۰۵۹۰ در مرحله بدوی با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرف‌نظر از اینکه خواهان در جلسه دادرسی شهود تعرفه شده خود را حاضر ننموده است (صرفاً دو شاهد زن حاضر نموده است) و از طرفی دلیل دیگری نیز که مثبت ادعای وی باشد در پرونده موجود و مضبوط نمی‌باشد بنابراین دادگاه با عنایت به‌ مراتب دعوای اعسار خواهان را وارد و ثابت ندانسته و به استناد مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۹، ۵۰۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نمازی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ط.چ. به طرفیت آقای و.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۷- ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی فقط به این علت که شهود تعرفه شده زن می‌باشند حتی بدون استماع اظهارات آنان مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است با ملاحظه محتویات پرونده به نظر این دادگاه اساس رسیدگی دادگاه نخستین به لحاظ عدم توجه به دلیل تجدیدنظرخواهان مغایر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد بنا به‌ مراتب مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و از آنجا که رعایت مقررات شکلی نگردیده و به جهت جلوگیری از حذف یک مرحله از دادرسی پرونده به مرجع نخستین ارسال تا به شکل صحیح و توجه به دلیل خواهان بدوی رسیدگی را صورت دهد ضمناً مطابق ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۶- ۲۷/۴/۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه جنسیت شهود موثر در مقام نیست مادام که رسیدگی با رعایت قواعد آمره آیین دادرسی صورت نپذیرد و سپس اعتراض نشود این دادگاه نمی‌تواند اثباتاً یا نفیاً اظهارنظر نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی- اسماعیلی