تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۰۴

پیام: احراز مالکیت قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ی. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر، آزاد به علت عدم دسترسی به وی، دایر بر انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۵۲۹۳- ۲۱/۱۲/۹۲ دادستانی محترم شهریار، نظر به محتویات پرونده شاکی ع. از طریق وکیل... مدعی است که یک قطعه باغ پنج هزار مترمربعی به اتفاق متهم که شریک ایشان در امر حفاری چاه بوده از فروشندگان آن خریداری کرده اند و ثمن معامله را از طلب مشترکی که از فروشندگان داشته اند مستهلک کرده اند ولی متهم با نادیده گرفتن حق ایشان در ملک خریداری شده شش دانگ آن را به خانم م. در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۷ فروخته و مرتکب فروش مال غیر شده است؛ دادگاه با عنایت به این که مبنای فروش ملک از ناحیه متهم به منتقل الیها م. قولنامه و قرارداد مورخ ۰۹/۰۸/۷۹ تنظیمی مابین متهم به عنوان خریدار و سایرین به عنوان فروشندگان بوده و شاکی دلیل یا مدرکی که مدلل دارد دارنده حق عینی راجع به ملک موضوع فروش بوده ارائه نکرده و شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه وی به علت تعارض با ظاهر مورد بیان نمی توانند مفید علم جهت دادرس شوند. بنابه مراتب با توجه به این که یکی از شرایط تحقق بزه معنون احراز مالکیت رسمی و قانونی شاکی راجع به ملک مورد ترافع می‌باشد و در مانحن فیه چنانچه بیان شد این شرط مفقود است و مآلاً وقوع بزهی محرز نیست، فلذا دادگاه با جاری نمودن اصل قانون اساسی و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهریار - رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۱۴۰۰۲۷۷ مورخ ۰۲/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن آقای تجدیدنظرخوانده آقای ی. از اتهام تجدیدنظرخواه مبنی بر فروش سهم مشاعی ملک وی به غیر برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً شهادت شهود ۱- آقای ن. فروشنده ملک مزبور که اعلام نموده است قولنامه فقط به نام آقای ی. نوشته شد (برگ ردیف ۲۸ پرونده) و نیز شهادت آقای ح. (برگ ردیف ۲۹ پرونده) که اظهارات آقای ن. را تأیید نموده است که قولنامه به نام آقای ی. نوشته شده است و استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر میرسد، لذا مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی