تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۷۶

پیام: سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن آن از شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم به نام م. دایر به تصرف عدوانی نسبت به پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران و مزاحمت ملکی و تخریب عمدی موضوع شکایت شاکی به نام الف. با وکالت...؛ دادگاه با توجه به اظهارات وکیل شاکی در پرونده که بیان داشت موکل مالک پلاک مذکور می‌باشد و متهم که برادر موکل است با توجه به عدم حضور موکل در مغازه متهم بدون هرگونه مجوز قانونی اقدام به شکستن درب مغازه که سال ها پیش تاکنون بسته بوده و سپس با ورود غیرقانونی به ملک موصوف آن را به تصرف خویش درآورده تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را نموده است که دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس که مصون از اعتراض طرفین پرونده واقع شده است و با توجه به قرائن و امارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره بزهکاری متهم از جهت تصرف عدوانی محرز دانسته ولی از جهات دیگر اتهامی به لحاظ فقد ادله محکمه پسند مستنداً به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر می نماید. دادگاه متهم را جهت تصرف عدوانی به لحاظ عدم دفاع موثر از سوی متهم و وکلایش مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به چهار ماه حبس محکوم می نماید. ضمناً حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق می نماید. دادگاه اجرای مجازات حبس نامبرده با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ضمن صدور قرار تعلیق به مدت دو سال معلق می نماید که در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی در ایام تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر می‌گردد. رأی صادره در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۳۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به علت تصرف عدوانی پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران به تحمل ۴ ماه حبس و رفع تصرف عدوانی صادر گردیده است؛ نظر به این که حسب محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و وکلای وی در مرحله بدوی و اظهارت وکیل تجدیدنظرخوانده، آنچه مسلم است این است که پلاک موصوف که برحسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مربوط به یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن می‌باشد ملک مورث طرفین بوده که پس از فوت وی سهم تجدیدنظرخواه و برخی دیگر از ورثه با وکالت آقای... به تجدیدنظرخوانده منتقل شده است و ملک موصوف تا زمان فوت مورث طرفین در تصرف پدرشان بوده است. علی هذا هرچند ملک مورد اشاره به موجب سند رسمی به تجدیدنظرخوانده منتقل گردیده است لکن با عنایت به این که ازجمله ارکان بزه تصرف عدوانی سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن آن است که در مورد سبق تصرف شاکی دلیل قانع کننده ای که اقناع قضایی را در پی داشته باشد به دست نیامده است به ویژه این که حسب محتویات پرونده ازجمله مفاد دادنامه استنادیِ وکیل تجدیدنظرخوانده، تا زمانی که پدر متداعیین در قید حیات بوده است در مغازه (ملک موردادعا) فعالیت داشته و تجدیدنظرخواه در کنار وی فعالیت می کرده است و با عنایت به این که دلیل یا مدرکی که دلالت بر تسلیم ملک و پس از ابتیاع آن توسط تجدیدنظرخوانده نماید ارائه نگردیده است و بر اساس اصل استصحاب ادامه فعالیت و ید تجدیدنظرخواه بر پلاک مورداشاره باقی تلقی می‌گردد. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای... نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور حکم برائت از جهت اتهام تخریب و ایجاد مزاحمت مبنیاً بر استدلال فوق الذکر و این که مفاد لایحه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و درمجموع ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است، بنابراین به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی