شماره ۸۲۵۵ / ش تاریخ ۱۲/۹/۱۳۵۹
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
در نامه‌ای‌ که‌ از رئیس‌ جمهور به‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ رسیده‌ با استناد به‌ اصل ۱۱۳ قانون‌ اساسی‌ وظیفه‌ خویش‌ دانسته‌ که‌ در اعمال‌ قوه‌ قضائیه‌ نظارت‌ داشته‌ باشند و نسبت‌ به‌ بعضی‌ از کارهای‌ انجام‌ شده‌ به‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ اخطار نموده‌اند (فتوکپی‌ نامه‌ رئیس جمهور به‌ پیوست‌ ارسال‌ می‌گردد) در صورتی‌ که‌ طبق‌ اصل‌ یکصد و پنجاه‌ و ششم‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ با قوه‌ قضائیه‌ است‌ نه‌ ریاست‌ جمهوری‌، خواهشمند است‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ نظر خود را در این‌ زمینه‌ و اصولاً مفاد اصل‌ ۱۱۳ و محدوده‌ اختیارات‌ ریاست‌ جمهور ابراز نمایند.
از طرف‌ شورای‌ عالی‌ قضائی - سیدعبدالکریم‌ موسوی‌اردبیلی‌
شماره ۴۶۸ تاریخ ۱۳۵۹/۱۱/۸
شورای‌ عالی‌ قضائی‌
موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و به‌ این‌ شرح‌ اظهار نظر شد:
«رئیس‌ جمهور با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۱۳ حق‌ اخطار و تذکر را دارد و منافات‌ با بند ۳ اصل‌ ۱۵۶ ندارد.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف الله صافی‌