ماده ۳۶۱ قانون مدنی

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

بعدی ❭