ماده ۳۵۲ قانون مدنی

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

بعدی ❭