ماده ۴۲ قانون دریایی

رهن کشتی
‌کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره‌برداری نیز وسیله سند رسمی باید‌صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. ‌در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها- لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود‌که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می‌شود.

بعدی ❭