ماده ۳۱۳ قانون تجارت

وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

بعدی ❭