ماده ۴۲۸ قانون مدنی

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

بعدی ❭