ماده ۷۸۰ قانون مدنی

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

بعدی ❭