ماده ۵۷ قانون مدنی

واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

بعدی ❭