ماده 63 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌ های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ ها و ساختمانها و ‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده ‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.