ماده 90 قانون مدنی

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.

عناوین و برچسب‌ها