تاثیر ابلاغ واقعی اخطار تبادل لوایح در حضوری یا غیابی بودن رای صادره از مراجع تجدیدنظر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

تاثیر ابلاغ واقعی اخطار تبادل لوایح در حضوری یا غیابی بودن رای صادره از مراجع تجدیدنظر

پرسش

چنانچه در فرض موضوع ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار تبادل لوایح به خوانده اولیه ابلاغ واقعی شود، آیا تاثیری در حضوری یا غیابی بودن رای صادره از سوی مرجع تجدیدنظر دارد؟

نظر هیات عالی

با لحاظ ماده‌ 364 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم حضور در جلسه‌ رسیدگی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، موجب غیابی بودن رای خواهد بود و موارد دیگر تاثیری در موضوع ندارد؛ لذا نظریه‌ اکثریت مطلوب هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به آن‌که در مقرره موضوع ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون‌گذار در مقام بیان صرفاً به عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه اشاره نموده است، لذا صرف ابلاغ واقعی اخطار تبادل لوایح موجب حضوری شدن رای دادگاه و مراجع تجدیدنظر نخواهد شد.

نظر اقلیت

با عنایت به آن‌که ملاک حضوری و غیابی بودن یک رای، اطلاع یا عدم اطلاع محکوم‌علیه از دادرسی و نیز رای صادره است، در فرض موضوع سوال، خوانده به‌ واسطه ابلاغ واقعی اخطار تبادل لایحه از طرح دعوی علیه خود و نیز از محاکمه مطلع شده است و با وحدت ملاک از قسمت ذیل ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، رای صادره در فرض موضوع سوال حضوری خواهد بود.

منبع
برچسب‌ها