(اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵)- سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:

الف - بهره گیری از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب - با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.
تبصره - مسوولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج - ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسوول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به  منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴