نظریه مشورتی شماره 7/1402/465 مورخ 1402/07/05

تاریخ نظریه: 1402/07/05
شماره نظریه: 7/1402/465
شماره پرونده: 1402-115-465ح

استعلام:

چنانچه مجامع عمومی شرکت سهامی برای اجرای تکالیف قانونی خود تشکیل نشوند؛ مانند عدم تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت، آیا دعوای یکی از سهامداران در خصوص الزام شرکت به تشکیل مجمع عمومی، ‌مسموع و قابل رسیدگی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام وظیفه هیات مدیره است و رئیس هیات مدیره وفق ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، این وظیفه را انجام می‌دهد. چنانچه هیات مدیره از دعوت خودداری کند، مطابق ماده 95 این لایحه قانونی، بازرس یا بازرسان شرکت به درخواست دارندگان لااقل یک پنجم سهام شرکت، مکلف به دعوت مجمع عمومی هستند و در صورت امتناع، صاحبان سهام مذکور می‌توانند مستقیماً مجمع را دعوت کنند و موجبی برای مراجعه به دادگاه برای دعوت مجمع عمومی نیست؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه سهامدار و یا سهامداران شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشند، می‌توانند مجامع عمومی را؛ از جمله به منظور تصویب ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان شرکت دعوت کنند؛ اما اگر به هر علت از جمله فقدان شرایط مقرر در ماده 95 یادشده مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار یا سهامداران می‌توانند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کنند.

منبع