(الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
۲ - نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری.
۳ - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
۴ - صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.