ماده 4 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع تبصره (1) ماده (3) این قانون و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاههای مذکور تعیین می‌گردد.