امکان صدور قرار ترک تعقیب برای متهم ناشناس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

امکان صدور قرار ترک تعقیب برای متهم ناشناس

پرسش

آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب در مواردی که متهم مشخص نمی‌باشد، وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای شاکی و قابل‌گذشت بودن جرم شرط اجابت درخواست ترک تعقیب از سوی مقام تعقیب (دادستان) می‌باشد؛ ظاهراً نامشخص بودن متهم موثر در مقام نیست.

نظر اکثریت

تقاضای ترک تعقیب صرفاً یک حق برای شاکی است و مشخص بودن یا مشخص نبودن متهم تاثیری در صدور قرار ندارد. وقتی متهمی که مشخص است برای او قرار ترک تعقیب صادر می‌شود، به‌طریق‌اولی برای متهمی که ناشناس است هم می‌توان قرار ترک تعقیب صادر نمود.

نظر اقلیت

قرار ترک تعقیب در دادسرا و در خصوص جرائم قابل‌گذشت صادر می‌گردد و معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که: میان شاکی و متهم توافقاتی صورت گیرد تا بر مبنای آن تعقیب متهم تا یک سال متوقف می‌شود، عملی که به متهم منتسب شده است جرم نباشد، یا این‌که عمل انتسابی به متهم جرم است؛ ولی دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد. اما اگر متهم به تعهد خود در ظرف یک سال، عمل ننماید، شاکی می‌تواند فقط برای یک‌مرتبه دیگر، تقاضای تعقیب مجدد متهم را بنماید؛ فلذا حتماً باید متهم مشخص باشد.

منبع
برچسب‌ها