تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۳۲

پیام: دعوی اعسار از پرداخت مهریه، در تقابل دعوای مطالبه مهریه قابل طرح است و نسبت به هر دو به صورت همزمان رسیدگی شده و حکم صادر می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

ادعای خانم ف.خ. در الزام خوانده آقای ص.الف. به پرداخت تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه با احتساب هزینه دادرسی موجه و وارد است. زیرا مطابق رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره... دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبتی شهرستان اسلامشهر رابطه زوجیت زوجین محرز است و مطابق آن مهریه زوجه به شرح فوق که پرداخت آن بصورت حال است، تعیین گردیده. خوانده در قبال خواسته و مستندات خواهان دفاع موثر و موجهی مبنی بر ابطال آن یا پرداخت مافی‌الذّمه ارائه نداده، بر همین اساس خواسته مصون از تعرض واقع گردیده. دادگاه با استناد به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰ و ۱۰۸۲ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۵۵۰۰۰۰ به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و نظر به اینکه ادعای وی در مطالبه سفر مکه مکرمه به عنوان مهریه، متکی به دلایل و مدارکی نیست و این موضوع در سند نکاحیه آنان بعنوان قسمتی از مهریه قید نشده و استناد وی به قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ که در آن قید شده یک سفر مکه اضافه شود، نمی‌تواند برای وی ایجاد حق نماید. زیرا قرارداد مذکور قبل از وقوع عقد نکاح فی‌مابین آنان تنظیم شده و چنانچه آنان نظر به این داشتند که سفر مکه را به عنوان مهریه زوجه قرار دهند، آن را در سند نکاحیه قید می‌نمودند و از نحوه نگارش جمله مذکور در قرارداد استنادی، این‌طور استناد می‌شود که آنان در زمان تنظیم سند نکاحیه اجرای خطبه عقد از آن صرفنظر کرده، لذا دادگاه خواسته را در این قسمت وارد نمی‌داند، حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید و نظر به اینکه خوانده فوق طبق پرونده کلاسه ۹۳۱۶۱۸ دعوای تقابل مبنی بر صدور حکم اعسار از پرداخت یکجای محکومٌ‌به موصوف طرح نموده و ادعای وی مستند به استشهادیه محلی پیوست پرونده و شهادت شهود تعرفه شده می‌باشد که دلالت بر عدم تمکّن مالی خواهان در پرداخت یکجای محکومٌ‌به فوق دارد و اینکه خوانده نیز دفاع موثر و موجهی ارائه نداده، لذا دادگاه در اجرای ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با پذیرش ادعای اعسار وی مقرر می‌دارد که مشارٌالیه بدواً ۲۵ قطعه و هر سه ماه یک قطعه تا استهلاک آن در حق خوانده دعوای تقابل پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۷ حقوقی دادگاه عمومی خانواده اسلامشهر - امیرخانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.خ به طرفیت آقای ص.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی (خانواده) اسلامشهر که به موجب بخشی از دادنامه مذکور، حکم به اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت دفعی مهریه محکومٌ‌به و تقسیط آن صادر و مقرر گردیده است تعداد ۲۵ سکه بهار آزادی نقداً و بقیه هر سه ماه یک سکه بهار آزادی به اقساط پرداخت گردد و این بخش از رأی دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته است؛ با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی، تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی - عظیمی