ماده 46 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

(اصلاحی 1382/07/23)- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (30/000/000) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال به شرح زیر می‌باشد:
1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (75/000/000) ریال.
2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال.
3- درختان سایر گونه ها، سی میلیون (30/000/000) ریال.