رای شماره864 مورخ 1396/09/07هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 864

تاریخ دادنامه: 7/9/1396

کلاسه پرونده: 96/80

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حمیدرضا دهشی، سیدمرتضی هاشمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 91159/ت48932ک-19/4/1392 وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در خصوص تغییر نام شهرستان صدوق در استان یزد به اشکذر

گردش کار: 1- به موجب مصوبه شماره 91159/ت48932ک-19/4/1392 وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی نام شهرستان صدوق در استانی یزد به اشکذر تغییر یافته است.

2- آقایان حمیدرضا دهشی و سیدمرتضی هاشمی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مذکور را درخواست کرده اند.

3-علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت و پیوستهای آن برای دفتر حقوقی دولت پاسخی واصل نمی شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه تصویب نامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده آمره الزام آور کلی نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع