نظریه مشورتی شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08

تاریخ نظریه: 1402/03/08
شماره نظریه: 7/1401/1039
شماره پرونده: 1401-97-1039 ح

استعلام:

در برخی پرونده‌ها، وکلای دادگستری با اعلام مبلغ حق‌الوکاله، درج می‌کنند که هیچ رقمی از آن‌ را وصول نکرده‌اند؛ در صورت صدور حکم به نفع خواهان، با توجه به اینکه به موجب قرارداد محکوم‌له بابت حق الوکاله وجهی به وکیل نپرداخته است و اساساً خسارت مورد ادعا (خسارت دادرسی ناظر به حق‌الوکاله وکیل) پرداخت نشده است، با توجه به مبنای محکومیت به خسارت دادرسی و قواعد مسئولیت مدنی، آیا صدور حکم به محکومیت محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله دارای وجاهت قانونی است؟ (به عبارت دیگر، تا زمانی که حق‌الوکاله مقرر به وکیل پرداخت نشده است، آیا می‌توان محکوم‌علیه را به پرداخت آن به خواهان (محکوم‌له) محکوم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه در فرض سوال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق‌الوکاله مشغول می‌شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق‌الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صدور رای، مانع از احتساب آن به عنوان خسارات دادرسی موضوع ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله با منع قانونی مواجه نیست.

منبع