نظریه مشورتی شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13

تاریخ نظریه: 1402/02/13
شماره نظریه: 7/1401/1366
شماره پرونده: 1401-218-1366ح

استعلام:

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. با توجه به این‌که پرونده توسط شعب قضایی رسیدگی می‌شود و مقام ارجاع صرفاً پرونده را به شعب ارجاع می‌کند، آیا این مقام می‌تواند پرونده‌های موضوع ماده قانونی یادشده را راساً به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا می‌بایست توسط مقام قضایی شعب رسیدگی‌کننده این امر صورت گیرد؟ توضیح آن‌که، این تفسیر مضیق که صرفاً مرجع قضایی رسیدگی‌کننده یعنی قاضی شعبه می‌تواند پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد با راهبرد کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی در تضاد است. لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا می‌توان با تفسیر موسع از این ماده، مقام ارجاع را هم به عنوان مرجع قضایی رسیدگی‌کننده محسوب کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق نص ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، تنها مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و نه مقام ارجاع، اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی همخوانی چندانی نداشته باشد.

منبع