تاریخ نظریه: ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۴/۸۳۶
شماره پرونده: ۴۹-۳/۱-۲۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، تعیین حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوق الذکر وصول خواهد شد وگذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش تلقی می‌گردد.