تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۳۸۰
شماره پرونده: ۹۳-۰۵۸-۱۵۱۹

استعلام:

۱- آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می‌توانند از رفتن به ماموریت به سایر شهرستانهای استان خوداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟
۲- آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌تواند مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و...) باشد ؟
۳- چنانچه شخصی مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟
۴- آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- از آنجا که « مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می‌باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلّف به انجام آن می‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.
۲- درفرض استعلام با توجه به اصل یکصد وچهل ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده اند.
۳- تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ آمده است. درفرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می باید مراتب وقوع تخلّف را به هیأت های رسیدگی­کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.
۴- مستخدمین رسمی و پیمانی می­توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می­باشد./ن