خرید اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان

عنوان جرم
خرید اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان
مجازات
حبس درجه 3
شرکت یا معاونت پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم: محرومیت ها و ممنوعیت های درجه 5 علاوه بر مجازات مقرر
مستند قانونی
ماده 13 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23

عناوین و برچسب‌ها