ماده 197 قانون مدنی

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

عناوین و برچسب‌ها