شماره پرونده ۳۴۳ - ۶۸ - ۹۳
سوال
شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی­ های بیمه آیین‌نامه شماره ۷۵ را در ۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده ۲۰ آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیات سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه­ گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رای هیات مزبور طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قطعی و لازم­ الاجراست. متاسفانه در آئین­ نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رای مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رای به عنوان رای داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد
اولا: آیا دادگاه می‌تواند رای مزبور را رای داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید؟
ثانیاً: در صورت صدور اجرائیه به علت این که در رای قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رای استعلام نماید؟
نظریه شماره ۹۲۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۴/۲۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در فرض سوال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رای هیات مزبور، همان ماهیت رای داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.
ثانیاً: همان گونه که در نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ رفع ابهام از رای با داور یا هیات داوری صادر‌کننده رای است.