تعقیب کیفری شاکی پرونده به عنوان متهم درخصوص طرح شکایت با عنوان رابطه نامشروع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/08
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

تعقیب کیفری شاکی پرونده به عنوان متهم در خصوص طرح شکایت با عنوان رابطه نامشروع

پرسش

فرد مونثی شکایت رابطه نامشروع مادون زنا از فرد مذکری به دادگاه کیفری دو تقدیم نموده است. آیا شاکی پرونده را به عنوان متهم در خصوص رابطه نامشروع می‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد و به عنوان متهم احضار نمود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال شکایت شاکیه اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود، بلکه وی در مقام طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند؛ نتیجتاً تعقیب مشارالیها به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی و از مصادیق مذکور در ماده‌ 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 خارج است.

نظر اکثریت

در این پرونده نمی‌توان فرد مونث (شاکی) را به عنوان متهم، تحت تعقیب کیفری قرار داد و موارد مذکور در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری حصری بوده و در جرایم منافی عفت، اصل، ممنوعیت تعقیب و تحقیق است و از طرفی وفق ماده 241 قانون مجازات اسلامی در صورت نبود ادله اثباتی بر وقوع جرم، هرگونه تحقیق ممنوع بوده و ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جهات قانونی شروع به جرم را بیان نموده است.

نظر اقلیت

می‌توانیم بر پایه اقرار شاکی بر مبنای تبصره ماده 102 قانون آیین کیفری به اتهام شاکی تحت عنوان رابطه نامشروع رسیدگی کنیم؛ البته به شرط ارجاع پرونده در این موضوع و بعد از اعلام جرم و طی مراحل قانونی آن.

منبع
برچسب‌ها