فصل سوم - ارکان سازمان

از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ارکان سازمان عبارت است از:
1- شورای عالی استاندارد
2- رئیس سازمان