هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.