بررسی تعارض عنوان با رفتار مجرمانه در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/21
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

بررسی تعارض عنوان با رفتار مجرمانه در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی

پرسش

چنانچه شاکی عنوان شکایت خود را جرم در صلاحیت دادسرا انتخاب کند لکن قاضی دادسرا رفتار مجرمانه را در زمره جرایم درجه 7 و 8 که در صلاحیت مستقیم دادگاه است، احراز نماید تکلیف قاضی دادسرا چیست؟ (مثلاً عنوان شکایت، تهدید علیه بهداشت عمومی است لکن رفتار مجرمانه منطبق بر مزاحمت ملکی است یا عنوان شکایت توهین و تهدید از طریق تلفنی است اما رفتار مجرمانه مزاحمت تلفنی است.)

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سیاهکل مورد تایید است. بدیهی است که چنانچه تشخیص قاضی دادگاه رسیدگی به موضوع در دادسرا باشد (یعنی دادگاه رفتار مجرمانه را مصداق جرایم تعزیری درجه 7 یا 8 نداند) در این صورت دادسرا ملزم به متابعت از نظر دادگاه خواهد بود.

نظر اکثریت

تشخیص صلاحیت مرجع قضایی با قاضی همان دادگاه است و تشخیص عنوان مجرمانه در انطباق با رفتار مجرمانه توصیف شده از سوی شاکی نیز با قاضی دادگاه است و ملاک هم رفتار مجرمانه است. بنابراین قاضی دادسرا به لحاظ رفتار مجرمانه خود را صالح به رسیدگی نداند و جرم را جزء جرایم درجه 7و 8 بداند پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌نماید.

نظر اقلیت

در فرض سوال و مصادیق ذکر شده در هر صورت قاضی دادسرا مکلف به اظهارنظر در خصوص هر دو مورد (عنوان اعلام شده از سوی شاکی و رفتار مجرمانه احراز شده از سوی قاضی) می‌باشد؛ بنابراین پرونده در مرحله دادسرا رسیدگی می‌شود.
به این دلیل که هرچند تشخیص و مطابقت رفتار مجرمانه با عنوان مجرمانه از وظایف قاضی است این مساله ارتباط مستقیمی به موضوع صلاحیت ندارد. اولاً؛ اصل بر این است که کلیه جرایم با کیفرخواست به محکمه کیفری ارسال گردد و جرایم مستقیم در صلاحیت دادگاه اول استثنایی است. ثانیاً؛ بر فرض که عنوان مجرمانه در صلاحیت دادسرا و رفتار مجرمانه در صلاحیت دادگاه باشد باز هم تعیین تکلیف در خصوص عنوان انتخاب شده توسط شاکی با قاضی دادسرا است.

منبع
برچسب‌ها