رای شماره 1231 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1231

تاریخ دادنامه: 19/11/1395

کلاسه پرونده: 89/638

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی محمد باشی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 28 و بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1387 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی ابطال ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً به استحضار می رساند

شورای اسلامی شهر یزد بدون توجه به قوانین و مقررات جاریه خصوصاً قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 که اختیار وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی ملغی گردیده و به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد و کلیه قوانین خاص و عام مغایر با این قانون و همچنین قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع و سایر مراجع... لغو گردیده است. علی هذا شورای اسلامی شهر یزد مبادرت به وضع عوارض در قالب تصویب تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 (عوارض تابلو) نموده و تحت شماره 4323-14/11/1386 به شهرداری جهت اجرا ابلاغ نموده است و در این راستا شهرداری یزد با ارسال نامه های تهدید آمیز و تعیین ضرب الاجل به کسبه شهر یزد و تعیین مبالغ گزاف و بدون توجه به واقعیت (زمان نصب تابلو و اندازه های آن و غیره) اقدام که موجبات اجحاف و تعدی به مغازه داران و دیگر اقشار و نارضایتی عموم فراهم گردیده است. لذا با توجه به توضیحات فوق الذکر درخواست ابطال ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری یزد و اقدامات انجام شده شهرداری یزد و کمیسیون شماره 1ماده 77 قانون شهرداری یزد در این راستا را خواستارم. »

رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 5800381-22/4/1390 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:

« معاونت محترم مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 89/638 - 25/3/1390 در خصوص مطالب معنونه در دادخواست آقای علی محمدباشی ضمن تایید لایحه جوابیه شماره 505/54615-19/11/1389 شهرداری یزد بدین وسیله موارد ذیل اعلام داشته و درخواست رد دادخواست تسلیمی را دارد:

1- در رابطه با ردیف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداری یزد اعلام می‌دارد عوارض شهرداری یزد در سال 1387 به موجب لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 19/9/1381 مجلس شورای اسلامی وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده و پس از ابلاغ به شهرداری یزد به مورد اجراء گذاشته شده است.

2- در خصوص اعتراض شاکی به مبلغ عوارض، همان گونه که از مفاد جوابیه شماره 505/54615-19/11/1389 شهرداری یزد (مذکور در نامه شماره 89/638-11/12/1389) آن مقام استنباط می‌شود موضوع اعتراض شاکی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و به لحاظ نمودن اعتراض شاکی، حکم مقتضی صادر و قطعیت یافته است.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ردیفهای 1 الی 13 بند 28 و بند 19-28 به جز قسمتهای ب و پ آن مبنی بر جمع آوری تابلوهای غیرمجاز به استثناء 15 درصد جریمه از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر یزد، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه 147-26/8/1395 رای به رد شکایت صادر کرده است و رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

متن تعرفه در قسمتهایی که قابل طرح در هیات عمومی تشخیص شد به قرار زیر است:

« 14-28) عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال 1386:

عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره به غیر باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p 48 محاسبه خواهد شد.

15-28) عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال 1385:

عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره به غیر باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p 48 محاسبه خواهد شد.

16-28) عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاص برای سال 1384:

عوارض تابلوهای واقع در ملک اشخاصی که مایل به اجاره به غیر باشند در صورت دادن مجوز شهرداری p 48 محاسبه خواهد شد.

17-28) عوارض پلاکاردها:

عوارض پلاکارد فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی، روزانه به ازای هر مترمربع p 10%

عوارض پلاکارد تجاری، روزانه به ازای هر مترمربع p 20%

حداقل p برابر 10000 ریال (ده هزار ریال) می‌باشد.

تبصره: در صورت دیوار نویسی و نصب پلاکارد به صورت غیر مجاز در معابر عمومی و سطح شهر به ازای هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعیین حداقل 000/10 ریال و به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینه ای معادل 2 برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول می‌گردد.

18-28) عوارض تابلوهای شناسایی (با مجوز):

عوارض تابلوهای شناسایی بر اساس تعاریف و دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 110/40567-17/11/1380 که ضمیمه کتاب می‌باشد، محاسبه می‌گردد.

19-28) عوارض تابلوهای شناسایی (بدون مجوز):

ب- تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری یا تعویض گردد در غیر این صورت شهرداری راساً اقدام به جمع آوری خواهد نمود و هزینه های جمع آوری به اضافه 15% در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالک اخذ خواهد شد.

پ- در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، مالک موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 15% را در زمان تحویل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس ردیف (1-28) محاسبه و وصول خواهد گردید. »

در خصوص ردیفهای 14-28 الی 18-28 و 19-28 در قسمتهای ب و پ پرونده به هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و تابلوهای واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهای فرهنگی و مذهبی و اطلاع رسانی دستگاههای دولتی الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد و همچنین با عنایت به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ذیل ماده 71 یاد شده و اینکه در وظایف مذکور اخذ مبالغی مازاد بر هزینه های انجام شده توسط شهرداری پیش بینی نشده است بنابراین بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387 و آن قسمت از بند 19-28 تعرفه مذکور که اخذ 15 درصد علاوه بر هزینه جمع آوری تابلو توسط شهرداری را مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع