شماره پرونده ۷۴۷ - ۱۶/۹ - ۹۲
سوال
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۴۷/۹۳/۷ - ۲۹/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ف-رض سوال که با رج-وع، رابط-ه زوجی-ت به ح-الت اول باز م-ی‌گردد، چون موضوع وک-الت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرای-ن وکالت ض-من عقد نکاح کم-اکان به اعتبار خود باقی است.