ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (29 مورد)