ماده 517 قانون مدنی

مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.

عناوین و برچسب‌ها