ماده 119 قانون محاسبات عمومی کشور

اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر‌ میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال ‌دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده ‌افزوده میگردد.