تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۷۶

پیام: در صورتی که قصد طرفین از تعیین وجه التزام، جبران نقض تعهدات اصلی عقد باشد و نه تعهدات فرعی و توابع مبیع، اگر تعهدات فرعی نقض شود، متعهد می‌تواند حسب مورد، معامله را فسخ و یا مطالبه خسارت و ارش کند.

رأی دادگاه بدوی

مدعای آقای الف.ک. فرزند ت. به طرفیت آقای ح.ق. فرزند ن. مطالبه روزانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ الی صدور حکم فعلاً مقوم به ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت دادرسی به جهت عدم تحویل پارکینگ بوده و در شرح دعوی بیان داشته در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ خوانده یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ دارای پلاک ثبتی... بخش ۱۱ تهران را با ثمن معین به خواهان فروخته و تعهد نموده بیع را در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ به خریدار تحویل نماید. با توجه به آن که فروشنده تاکنون قسمتی از مبیع را تحویل نداده و وجه التزام نقض تعهد روزانه یک میلیون ریال تعیین گردیده، تقاضای صدور حکم داده است. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته، دادگاه نظر به آن که هر چند به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید؛ حاکم نمی‌تواند به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده‌ است محکوم کند و هر چند صرف نقض تعهد، متعهد را ملزم به پرداخت وجه التزام قراردادی می‌نماید و متعهدٌله تکلیفی به اثبات تقصیر و یا میزان خسارت وارده نداشته، بلکه صرف نقض تعهد او را محق مطالبه وجه التزام می‌نماید؛ ولی نظر به آن که در صورتی که انجام تعهد از ابتداء وجود خارجی نداشته و یا امکان اجرای آن در آتی عقد را نسبت به آن قسمت باطل و شرط را نیز باطل می‌سازد و استمرار وجه التزام، آن هم برای مدت زمانی نامحدود و محکومیت متعهد به پرداخت آن، موجب جمع ثمن و مثمن در جیب خریدار بوده، ضمن آن که متعلق قصد طرفین از تعیین وجه التزام نقض تعهدات اصلی عقد بوده نه تعهدات فرعی و توابع مبیع. بدیهی است در صورتی که تعهدات فرعی مورد نقض قرار گیرد، متعهد می‌تواند حسب مورد، معامله را فسخ و یا مطالبه خسارت و ارش کند. لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته و به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. به طرفیت آقای ح.ق. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۵۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه روزانه مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ الی صدور حکم به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت دادرسی به جهت عدم تحویل پارکینگ می‌باشد؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - مرادی