تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۷۶

پیام: رابطه خویشاوندی، از موارد جرح شهود محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده الف.ر. متهم است به تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور که در اجاره شکات به اسامی ر.الف. و الف.الف. به شرح مندرج در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات و اظهارات گواه و صورت‌جلسه مواجهه حضوری بین گواه و متهم و معاینه محل صورت گرفته از سوی مأمورین انتظامی و دفاعیات غیرموجه و انکار بلا وجه متهم و سایر امارات و قرائن انتساب بزه معنونه به مشارالیه را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۷۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی دماوند - فخاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی دماوند که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تخریب عمدی یک دستگاه تراکتور و کمپرسور موضوع شکایت شکات به اسامی ر. و الف. هردو الف. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است با توجه به اینکه عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه جرح شهود به لحاظ نسبت داشتن با آنان و فاقد سمت بودن در مالکیت تراکتور و عدم شکایت مالک تراکتور و یا باغ می‌باشد درصورتی‌که ابتدا مالک تراکتور آقای ص. نیز طرح شکایت کرده به لحاظ اینکه در اجاره شکات بوده ادامه پیگیری پرونده را به ایشان محول نموده و نسبت فامیلی نیز از موارد جرح شهود نمی‌باشد فلذا چون اعتراض موثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری