امتناع مادر از حضانت فرزند در صورت فوت پدر و ازدواج مجدد زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/13
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

امتناع مادر از حضانت فرزند در صورت فوت پدر و ازدواج مجدد زوجه

پرسش

در صورت فوت پدر و ازدواج مادر؛ آیا مادر می‌تواند از نگهداری طفل امتناع نماید؟

نظر هیات عالی

با ملحوظ داشتن مواد 1171 و 1172 قانون مدنی و صدر ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب 1364/05/06 مادر حق امتناع از حضانت و نگهداری طفل را ندارد.

نظر اکثریت

حسب متن قانون، حضانت حق و تکلیف والدین می‌باشد و صرف کلمه ازدواج مندرج در ماده، دلیلی بر خودداری وی از حضانت از طفل نمی‌باشد. علی‌کل‌حال ازدواج مادر مانع از استیفای حق و تکلیف حضانت نمی‌باشد.

نظر اقلیت

هرچند حضانت حق و تکلیف پدر و مادر می‌باشد؛ ولیکن در حالتی که مادر از انجام وظایف خود امتناع می‌نماید نمی‌توان ایشان را به انجام امری خلاف میل و رغبت ایشان اجبار کرد؛ لذا در این حالت باید حضانت به شخص دیگری سپرده شود و هزینه از مادر اخذ گردد.

منبع
برچسب‌ها