ماده 1085 قانون مدنی

زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (2 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها